facebook_pixel

ДОМАТИ-производствени направления

ПРОИЗВОДСТВЕНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СОРТОВЕ

За да се задоволят нуждите на вътрешния пазар, на износа и на кон-
сервната промишленост, у нас са обособени 3 производствени направле-
ния при отглеждане на доматите на открита площ – ранно, средно ранно и
късно. Тези направления дават възможност при конкретните природни,
икономически и социални условия да се организира ефективно полско
доматопроизводство.

Ранно полско производство. Доскоро то беше основно. Продукция-
та му е предназначена за вътрешния пазар и за износ в прясно състоя-
ние. Най-подходящи за него са местатг с по-ранна и топла пролет и с леки,
добре запасени с хранителни вещества почви. Реколтирането е от среда-
та на юни до края на юли. Само при по-жизнени и устойчиви на болести и
на нематоди сортове, беритбата може да продължи до есента.

Изискванията към сортовете за това производствено направление
са: да бъдат с висока ранозрелост и продуктивност и да имат високока-
чествени плодове – с овална форма, с маса 100 -120 г, с гладка повърх-
ност, равномерно червени без зелен пръстен около дръжката, плътна кон-
систенция и с високо съдържание на захари, киселини и витамин С.

С оглед намаляване на употребата и разходите за пестициди се
предпочитат сортове, устойчиви и толерантни на болести. За да се пос-
тигне прибиране на продукцията в кратък срок, известно предимство имат
нискостъблените сортове.

Подходящи български сортове Балкан,
Дорина, Прекос, Рила и Ком. Част от площите заема и интродуцираният
хетерозисен сорт от холандски произход Балка. На малки площи се отг-
леждат още и холандските хетерозисни сортове Робин и др.. Те са
едроплодни.

 

Средно ранното полско производство служи за задоволяване нуж-
дите на вътрешния пазар с пресни плодове и най-вече на консервната про-
мишленост.

Изискванията към сортовете за това производствено направление
се съобразяват с технологията на отглеждане на доматите и с тяхното
предназначение.

За промишлените технологии е необходимо сортът да има ограни-
чен растеж (детерминантен), дружно узряване и плодове, които да са

дребни до средни, твърди, гладки, със здрава кожица, непукливи. равно-
мерно червени, с плътна консистенция и съдържание на сухо вещество
над 5 %. Хабитусът на растенията трябва да е по-прибран, което улеснява
механизираното отглеждане и прибиране. Когато доматите се отглеждат
с влагане на ръчен труд, предимство имат високостъблените сортове, за-
щото те са по-високодобивни. Тогава се предпочитат сортове с едри пло-
дове и с по-сочна консистенция.

Някои от използуваните в страната сортове, подходящи за промиш-
лени технологии на отглеждане и за консервната промишленост, са от
набора сортове, създадени в Калифорнийския университет (1)С), като 11С
82-А и 1Ю-134. Те превъзхождат сортовете Вентура и Чико III, които са
също от американски произход, по податливост на болестите алтернария
и септория, плодовете им не се откъсват лесно при узряване и имат сухо
вещество около 5 %. При нашите условия вегетационният им период е 105

– 120 дни. Негативно качество на плодове при сортовете от серия иС е
съдържанието на повече неразтворимо сухо вещество под форма на це-
лулоза. Това затруднява производството на пюре и се налага суровината
да се смесва (купажира) със суровина от други сортове.

За консумация в прясно състояние и за преработка на плодовете
при промишлени технологии на отглеждане (с разсад и без разсад), но с
ръчно прибиране се използуват българските сортове  Миляна,

 Трапезица Бонония. Плодовете на тези
сортове са едри (до 140 -150 гр), умерено плътни, със сухо вещество над
5,5 – 5,6 % и с приятен вкус.

 

От високостъблените сортове за средно ранно полско производст-
во, се използуват сортовете Идеал и др. Средната маса на един плод
при Идеал е 140 – 200 g,.

Късно полско производства. То е най-слабо застъпено предимно в
Пловдивско, където има натрупан богат опит. Много благоприятен е райо-
нът на Черноморието, понеже там през есента първите слани падат по-
късно. Продукцията от това производство се получава през септември и
октомври и се реализира като пресни плодове. Част от тях са обект на
износа. Чрез доузряване на плодовете, прибрани преди осланяване, пред-
лагането на домати на пазара може да се удължи с 1 – 2 месеца. Това
разкрива добри възможности за получаване на по-високи добиви и дохо-
ди. Повишава се и социалното значение на производството, защото по
този начин зрели домати се предлагат на пазара до късна есен.

Изискванията към сорта при късното полско производство са голе-
ми. Понеже вегетацията е по време на масовото разпространяване на
редица болести и неприятели по доматите, подбират се устойчиви сорто-
ве. Важно изискване е още сортът да е с по-едри и висококачествени пло-
дове.  Може да се използува сортовета Балкан и от по-новата бъл-
гарска селекция – Ком, и др. Те са устойчиви или
толерантни на някои стопански важни болести и плодовете им отговарят
на пазарните изисквания.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *